Uzņēmumā SIA BUVERTA mēs lielu vērību veltām savu klientu personiskās konfidencialitātes aizsardzībai. Mūsu paziņojumā par datu aizsardzību ir aprakstīts, kā mēs saglabājam un izmantojam jūsu personas datus, kā arī paskaidrots, kādēļ mēs to darām.

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, lai:

varētu administrēt jūsu pirkumu, kad jūs pie mums iepērkaties, kā arī pārvaldīt jūsu kontu, ja esat izvēlējušies to izveidot. Piemēram, lai nodrošinātu jums iespēju izmantot funkcijas, kas jums ir pieejamas tad, ja jums ir savs konts. Mēs to darām arī tādēļ, lai saziņa ar mums un mūsu piedāvājumi jums būtu pēc iespējas atbilstīgi un interesanti. Tas nozīmē, ka mēs ar e-pasta, īsziņu un pasta starpniecību nosūtām jums informāciju, kas izriet no jūsu pirkumu vēstures un iepriekš izrādītās intereses.

Kādas ir jūsu tiesības ietekmēt to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Jums ir dažādas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR) paredzētas tiesības, tostarp tiesības iebilst pret datu izmantošanu tirgvedības nolūkā.

Kurš ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi?

Par jūsu personas datu apstrādi esam atbildīgi SIA BUVERTA, ar reģistrācijas numuru 40203031791 (”SIA BUVERTA”).

Datu aizsardzība mums ir ļoti svarīga. Šajā paziņojumā mēs informējam jūs par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, kurus jūs norādāt, lai pie mums iepirktos, apmeklētu mūsu tīmekļvietni un veiktu identifikāciju, izveidotu un lietotu savu kontu, kā arī saņemtu no mums paziņojumus par jaunumiem, īsziņas, pasta sūtījumus un citu informāciju, kas saistīta ar mūsu darbību tirgū.

Ja jums ir jautājumi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi vai jūs vēlaties sazināties ar mums, lai izmantotu savas tiesības, droši vērsieties pie SIA BUVERTA, visvienkāršāk to var izdarīt, nosūtot ziņu uz info@buverta.lv. Mūsu pasta adrese ir SIA BUVERTA, Rušonu iela 28, Rīga, Latvija, LV-1057, turklāt jūs varat mums zvanīt uz tālruņa numuru +371 27887885; +37129436722.

Kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Nolūki, kādos mēs apstrādājam jūsu personas datus, ir šādi:

SIA BUVERTA ir ļoti svarīgi, lai viss, kas saistīts ar jūsu personas datu apstrādi, jums būtu skaidri saprotams un pārredzams. Jūs vēlaties uzzināt vairāk par savu personas datu apstrādes nolūkiem? Par tiem jūs varat izlasīt šī paziņojuma beigās. Tajā ir sīkāk aprakstīti gan jūsu personas datu apstrādes nolūki, gan tas, kādus personas datus mēs apstrādājam un cik ilgi tas notiek. Turklāt jūs varat iepazīties ar personas datu apstrādes tiesisko pamatojumu saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR).

Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Lai nodrošinātu jūsu personas datu aizsardzību, mēs un mūsu sadarbības partneri esam veikuši virkni organizatorisku un tehnisku drošības pasākumu. Mēs veicam aktīvu darbu, lai nodrošinātu ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) ievērošanu. Mūsu rīcībā ir liels skaits informācijas tehnoloģiju sistēmu un funkciju, kas palīdz mums aizsargāt jūsu personas datus pret neatļautu piekļuvi. Turklāt mēs izmantojam iekšējus mehānismus, kas nodrošina, ka jūsu dati nav pieejami lielākam personu skaitam, nekā tas ir nepieciešams.

Vai jums ir jāatklāj mums savi personas dati, un kas notiek, ja jūs to nedarāt?

Lai jūs varētu saņemt no mums konkrētus pakalpojumus un noslēgt līgumu ar SIA BUVERTA, jums ir jāpaziņo mums noteikti personas dati. Piemēram, ja mūsu rīcībā nebūs personas datu, kas nepieciešami ar jums noslēgtā līguma izpildei, mēs nevarēsim jums piegādāt jūsu pasūtītās preces.

Ja jūs nebūsiet snieguši mums informāciju, kas jāapstrādā, lai noskaidrotu jūs interesējošās preces, mēs nevarēsim veikt jūsu personas datu apstrādi šajā nolūkā. Jūsu piekrišana ir nepieciešama, piemēram, lai jūs e-pastā, īsziņās vai pa pastu saņemtu paziņojumus par jaunumiem un piedāvājumus arī turpmāk, ilgākā laikposmā, nekā mēs parasti sūtām jums informāciju (skat. turpmāk).

Kurš var piekļūt jūsu personas datiem?

Jūsu personas datus kā pamatinformāciju apstrādā tikai un vienīgi SIA BUVERTA. Taču SIA BUVERTA var nodod jūsu personas datus tālāk, ja tas ir nepieciešams, piemēram, lai mēs varētu izpildīt ar jums noslēgto līgumu vai saņemt atbalstu lietās, kas nav saistītas ar mūsu pamatdarbību, un tādējādi piedāvāt jums preces par izdevīgām cenām.

Šeit ir izklāstīta sīkāka informācija par jūsu personas datu nodošanu tālāk:

SIA BUVERTA nodod jūsu personas datus arī izvēlētiem ārpakalpojumu sniedzējiem mūsu izmantoto informācijas tehnoloģiju jomā, taču tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai pakalpojumu sniedzējs varētu izpildīt savas saistības attiecībā pret mums.

Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju par konkrētiem uzņēmumiem un iestādēm, kas no mums saņem jūsu personas datus, jūs jebkurā brīdī varat vērsties pie mums.

Vai mēs nosūtām jūsu personas datus ārpus ES/EEZ?

SIA BUVERTA principā apstrādā jūsu personas datus tikai ES/EEZ teritorijā, taču atsevišķos gadījumos var izmantot pakalpojumu sniedzējus ārpus ES/EEZ. Ja mēs nosūtām jūsu personas datus ārpus ES/EEZ, tas tiek darīts tikai tad, ja šāda nosūtīšana ir pamatota un tiek ievērotas ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības.

Kādas ir jūsu tiesības ietekmēt to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) jums saistībā ar jūsu personas datu apstrādi ir noteiktas tiesības. Turpmākajā daļā mēs atspoguļojam jūsu tiesības un to nozīmi. Lai izmantotu savas tiesības, jums ir jāsazinās ar mums, izmantojot turpmāk norādīto kontaktinformāciju.

Piekrišanas atsaukums

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus uz jūsu piekrišanas pamata, jums ir tiesības pilnībā vai daļēji atsaukt sniegto piekrišanu savu personas datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums stājas spēkā tajā pašā dienā, kad tas saņemts.

Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, kā jūsu personas dati tiek apstrādāti, kā arī piekļūt ar personas datu apstrādi saistītajai informācijai, piemēram, par apstrādes nolūkiem un apstrādei pakļautajām personas datu kategorijām. Jums ir tiesības arī saņemt apstrādei pakļauto personas datu kopiju.

Labošanas tiesības

Turklāt jums ir tiesības pieprasīt, lai bez nepamatotas kavēšanās tiktu izlaboti neprecīzi personas dati, kā arī, lai nepilnīgi personas dati tiktu papildināti, sniedzot papildu paziņojumu.

Tiesības uz dzēšanu (tiesības „tikt aizmirstam”)

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu izdzēsti, ja:

SIA BUVERTA pēc jūsu pieprasījuma izdzēš jūsu personas datus, ja vien mēs saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR) vai citiem tiesību aktiem neesam pakļauti personas datu saglabāšanas pienākumam.

Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt, lai jūsu personas datu apstrāde tiktu ierobežota, ja:

Tiesības iebilst pret apstrādi

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz skarto interešu līdzsvara apsvērumiem, un tas attiecas arī uz profilēšanu (vairāk informācijas jūs atradīsiet turpmākajās tabulās). Taču tas nav spēkā gadījumos, kad mēs varam pierādīt, ka pastāv pārliecinoši, leģitīmi iemesli, kas ir svarīgāki par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām vai tas tiek darīts, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Jums ir arī tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi ar tirgvedības nolūkos, kas ietver profilēšanu tādā apmērā, lai tā varētu būt saistīta ar tiešo tirgvedību. Ja jūs iebilstat pret datu apstrādi tirgvedības un/vai profilēšanas nolūkos, jūsu personas dati turpmāk vairs netiks apstrādāti saistībā ar tiem.

Tiesības iesniegt sūdzību

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei (tas neietekmē citus administratīvos tiesību aizsardzības līdzekļus vai tiesību aizsardzību tiesā). Šādu sūdzību ietiecams iesniegt tās ES/EEZ dalībvalsts uzraudzības iestādei, kurā atrodas jūsu pastāvīgā dzīvesvieta vai darbavieta vai kurā ir noticis spēkā esošo tiesību aktu un datu aizsardzības noteikumu pārkāpums, pret kuru jūs vēršaties.

Tiesības uz datu pārnesamību

Jums ir tiesības saņemt savus mums sniegtos personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un tiesības minētos datus nosūtīt citam datu pārzinim (datu pārnesamība), ja:

Jums ir tiesības uz personas datu nosūtīšanu tieši no mums citam datu pārzinim, ja vien tas ir tehniski iespējams.

Reģistrētie lietotāji var izdarīt visas izmaiņas savā profilā šeit